top of page

OCHRONA FIZYCZNA

Realizowana poprzez umundurowanych, pracowników ochrony wystawionych bezpośrednio w Państwa obiekcie w dniach i godzinach wyznaczonych.

Sposób i zasady ochrony ustalany jest przed rozpoczęciem realizowania usługi w  oparciu o indywidualne potrzeby klienta i na podstawie wspólnie wypracowanego planu np. :


• niedopuszczenie do wejścia na teren obiektu osób nie uprawnionych,
• zamykanie, otwieranie obiektu,
• wydawanie przyjmowanie kluczy,
• nadzór nad wejściem/wyjściem osób,
• nadzór nad ruchem pojazdów (klienta, klientów),
• kontrola (na życzenie klienta) ruchu materiałowo - narzędziowego skierowanego poza chroniony obiekt,
• udzielanie informacji klientom w zakresie wyznaczonym przez zleceniodawcę,
• regularne obchody chronionego terenu, budynków wewnątrz i na zewnątrz, oraz wykonywanie czynności sprawdzających zabezpieczenie

   pod względem ochrony - ewidencjonowanie wpisem do książki dyżurów,
• kontrola zamknięcia pomieszczeń,
• obchody kontrolujące stan zabezpieczenia pod względem p. pożarowym i technicznym (nie zakręcone krany - zalewanie, inst. elektryczne,

  gazowe itp.),
• wykonywanie prostych prac porządkowych, (pracownicy ochrony ukierunkowani są również na wykonywanie pracy jako gospodarz obiektu,

  przejawiają zainteresowanie nie tylko ochroną ale i ogółem spraw składających się na poprawne funkcjonowanie chronionego obiektu),
• natychmiastowe powiadamianie osoby wyznaczonej ze strony zleceniodawcy o wszelkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu chronionego

  budynku (mienia), oraz podjęcie działań zabezpieczających,
• stały kontakt z osobą wyznaczoną ze strony klienta,
• stały kontakt z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Służbami Technicznymi Miasta (pogotowiem energetycznym, gazowym, ratunkowym itp.),
• prowadzenie dokumentacji służbowej obiektu (książka dyżurów) oraz dokumentacji wg. wymagań klienta obrazujących przebieg służby i

  funkcjonowania chronionego obiektu,
• zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących chronionego klienta uzyskanych w związku z realizacją umowy.

Pracownicy zatrudnieni w ochronie:     
 

• posiadają doświadczenie zawodowe w ochronie obiektów,
• są solidni, uczciwi, pracowici-sumiennie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków,
• umiejący zachować się w sytuacjach nieprzewidywalnych,
• swoją wysoką kulturą osobistą, oraz nienaganną prezencją jak również jakością wykonywanej usługi świadczą o chronionym kliencie oraz firmie w

  której są zatrudnieni,
• są sprawdzeni w Centralnym Rejestrze Skazanych pod względem karalności,
• są jednakowo umundurowani, bądź ubrani wyjściowo, oznakowani umożliwiając identyfikację firmy chroniącej jak i identyfikację samego

  pracownika ochrony,
• wyposażeni w sprzęt niezbędny do ochrony danego obiektu.

 Jako firma chroniąca w celu zapewnienia sprawnego działania wykonujemy:


• stały 24-godzinny nadzór poprzez osobę funkcyjną nad pracownikami ochrony,
• natychmiastową realizację zastępstwa pracownika ochrony w przypadku zdarzeń losowych (np. choroby),
• szybkie współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Służbami Technicznymi Miasta w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność,
• bieżącą ocenę stanu zabezpieczenia obiektu pod względem ochrony i natychmiastowe raportowanie osobie odpowiedzialnej ze strony klienta w

  przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

PROFESJONALNA AGENCJA OCHRONY CERTUS SECURITY SERVICE

​MYŚLIMY GLOBALNIE

bottom of page